profesjonalizm idea stabilność technologia wirtuozeria

Podstawowym zadaniem technologii CAD-CAM jest skrócenie czasu oraz kosztów produkcji przy jednoczesnym znacznym podniesieniu precyzji wykonania podbudowy/elementu. Bardzo istotnym czynnikiem zastosowania Cad-Cam w pracowni dentystycznej jest całkowite odejście od tradycyjnej metody odlewania /metody traconego wosku/ co znacznie wpływa na zdrowie pracowników oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez eliminację pylących mas ogniotrwałych, wyziewów wypalanego wosku, stosowania drobin tlenku glinu. W systemie Dental CAD-CAM możemy wyróżnić dwa etapy, które łączą się integralnie z maszyną frezującą oraz piecem do synteryzacji tlenku cyrkonu. 

Do pierwszego etapu zwanego CAD (Computer Aided Design) zaliczamy skanowanie dające podstawę do dalszego projektowania oraz program z narzędziami dedykowanymi tylko i wyłącznie do swobodnego projektowania zarówno gotowych uzupełnieo protetycznych jak i szkieletów konstrukcyjnych podbudów protetycznych. W skład systemu wchodzi skaner optyczny tworzący wirtualny obraz modelu roboczego za pomocą chmury punktów z dokładnością powtarzalną 15 mikronów. Tak wysoka powtarzalnośd dokładności uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnej technologii przeliczającej rozszerzalnośd elementów składowych skanera. Tak otrzymany wirtualny model roboczy możemy wykorzystad do szeregu prac protetycznych. Program, którego używamy do wirtualnego modelowania posiada narzędzia pozwalające wytwarzad w bardzo krótkim czasie uzupełnienia tymczasowe o anatomicznych kształtach, ceramiczne łączniki implantologiczne, cyrkonowe i kompozytowe podbudowy, woskowe oraz akrylowe konstrukcje do odlewania. Cały proces modelowania kontrolowany jest przez specjalny program nadzorujący, gdyż bardzo ważna jest kontrola dedykowanych właściwości materiałów typu odpornośd na zginanie, specyfika przestrzeni na cement stomatologiczny czy kontrola artykulacyjna. 

Kolejnym etapem wchodzącym w skład CAD-CAM jest CAM (Computer Aided Manufacturing). Ten etap decyduje o precyzyjności odtworzenia zaprojektowanego modelu. Służy do tego program do kalkulacji obróbki oraz frezarka sterowana numerycznie. Zaletą naszego Cam są jego możliwości produkcyjne, dzięki którym dany rodzaj projektu posiada przypisany typ obróbki. Konkurencyjne systemy stosują jednakowy typ obróbki dla wszystkich typów projektów. Prawidłowo przygotowana obróbka da możliwośd wykorzystania w pełni maszyny frezującej. System związany jest ściśle z maszyną frezującą. Nasza maszyna z powodzeniem może konkurowad z najlepszymi markami na świecie. Dzięki zastosowaniu DC serwomotorów oraz sterowania generującego ruchy po okręgach a nie po prostych daje powtarzalną dokładnośd 5μm oraz skraca czas pracy o2/3 w stosunku do maszyn konkurencji.